Redovisning av jämställdhetsarbetet


Här återfinns de mål, delmål och kriterier som valts ut för att mäta, följa upp och skapa underlag för förbättring av jämställdhetsarbetet.

1. På förskolan bedrivs ett systematiskt arbete för jämställdhet

1. 1. Förskolan har mål för en jämställd verksamhet.

Beskrivning

1. 1. 2. Uppföljning av förskolans verksamhetsmål beaktar kön/genus.

Beskrivning


1. 2. Förskolans arbete för likabehandling bedrivs med ett jämställdhetsperspektiv.

Beskrivning


1. 3. Individbaserad statistik redovisas könsuppdelat.

I kommentarsfältet: Beskriv kort arbetat med mål för en jämställd verksamhet, hur arbetet för likabehandling och det systematiska kvalitetsarbetet beaktar jämställdhet.

Beskrivning

Beskrivning