Om makEQuality

Bakom makEQuality

makEQuality har utvecklats inom ramen för SKL:s Program för Hållbar Jämställdhet. Ett stort antal representanter från företag, kommuner, landsting, vård, skola och äldreomsorg har tillsammans medverkat till att ta fram de delmål och kriterier som idag utgör verktyget.

makEQuality är uppbyggt kring Sveriges jämställdhetspolitiska mål och den europiska jämställdhetsdeklarationen (CEMR). Avgränsningar i verktyget har utformats med hänsyn till omfattning, tillgängliga data, mätbarhet och användarvänlighet. makEQuality ska vara ett stöd för verksamheter som undertecknat CEMR-deklarationen och som bedriver ett förändringsarbete. makEQuality ska också fungera som ett stöd för verksamheter som inte har undertecknat deklarationen, men som ändå vill arbeta systematiskt med jämställdhetsintegrering.

Avgränsningar

Alla artiklar och delmål i CEMR-deklarationen finns inte med i makEQuality, verktyget skulle då bli för omfattande. Det innebär inte att de artiklar som inte finns med ska betraktas som mindre viktiga. Eftersom verktyget genererar en rapport som ifyllaren själv kan redigera finns det möjlighet att redovisa allt jämställdhetsarbete och verksamhetens övriga arbete för en jämlik verksamhet i resultatrapporten.

SKL ansvarar för avgränsningar, innehåll och formuleringar i makEQuality.

Vilka kan använda makEQuality?

Kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund, skolor och förskolor, privata eller offentliga.

Hur kan makEQuality användas?

 • För att planera, följa upp och redovisa verksamheters jämställdhetsarbete
 • För att skapa och följa upp handlingsplaner enligt CEMR:s jämställdhetsdeklaration
 • För att utveckla ledningssystem för kvalitet och hållbar utveckling
 • För granskning och revision av verksamheters jämställdhetsarbete
 • För att beställa och upphandla jämställdhetsintegrerad verksamhet

Jämställdhetspolitikens mål

Målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Delmål för jämställdhetspolitiken

 • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
 • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
 • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
 • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

CEMR-deklarationen

De europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation, CEMR, antog i maj 2006 en jämställdhetsdeklaration som ska underlätta för kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Avsikten är att se till att gällande lagstiftning efterlevs och att principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå. SKL har ställt sig bakom deklarationen och rekommenderar kommuner, landsting och regioner att underteckna. Ett stort antal av SKL:s medlemmar har också redan skrivit under deklarationen.

Vad undertecknaren åtar sig

Deklarationen är ett offentligt ställningstagande för principen att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män. Undertecknaren ansluter sig till deklarationens sex principer om jämställdhet och förbinder sig därmed att politiskt verka för att de förverkligas. Därutöver finns 30 artiklar som fungerar som ett stöd för hur man går från ord till handling.

Deklarationen undertecknas i sin helhet. Det finns inga ”kärnartiklar” som måste genomföras först och inga artiklar kan uteslutas. Det finns heller inga formella sanktioner för den som inte lever upp till artiklarna.

6 principer om jämställdhet

 • Jämställdhet är en grundläggande rättighet
 • För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden bekämpas
 • Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle
 • Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet
 • Jämställdhetsintegrering av alla verksamheter är nödvändigt för att främja jämställdhet
 • Tillräcklig finansiering av handlingsplaner och program är nödvändigt för att jämställdhetsarbetet ska nå framgång